Watch - Miramax

Fist of Fury - Retaliation

79 views
While Chen is away, Yoshida's school takes revenge in a massive student-on-student group fight that wrecks the building.
In this scene: Fan Junxia (Tien Feng), Wu En (Paul Wei Ping-ao), Yoshida (Feng Yi), Tung (San Chin), Yen (Maria Yi), Yuan Le-erh (Nora Miao)
Share →
URL →

Comments